Inbeslagname tijdens het onderzoek

Geschreven door Lien Dergent

Laatste keer bijgewerkt op March 4th, 2023

In strafonderzoeken worden wij regelmatig geconfronteerd met cliënten waarvan spullen werden in beslag genomen. Een inbeslagname kan soms verrregaande gevolgen hebben . Tijd dus om even toe te lichten wat een inbeslagname inhoudt en hoe een en ander in zijn werk gaat.

 

 

Wat is een inbeslagname?


Een Inbeslagneming is een daad waarbij de gerechtelijke instanties (politie, OM, onderzoeksrechter) goederen in bewaring nemen en waardoor de eigenaar van de goederen niet langer vrij kan beschikken over deze goederen.

De maatregel is tijdelijk en loopt zolang de inbeslagname niet wordt opgeheven door een het OM, de onderzoeksrechter of een rechtbank. Men verliest tijdens de periode van het beslag dus niet de eigendomstitel over de goederen. Dat zou pas het geval zijn wanneer de in beslag genomen goederen later door een rechtbank verbeurd zouden worden verklaard. In dat geval worden de goederen overgedragen aan de Belgische Staat.

Inbeslagneming kan voor alle zaken die dienstig zijn om de waarheid aan de dag te brengen. Het kan gaan om zowel roerende als onroerende goederen (computers, telefoons, auto's, panden, ...). De procedure voor het leggen van een onroerend beslag wordt uiteengezet in artikel 35 bis van het Wetboek van Strafvordering.

Dikwijls worden ook bewarende beslagen gelegd op bankrekeningen wanneer justitie vermoedt dat het gaat om opbrengsten uit criminele activiteiten.

Wanneer tijdens een onderzoek zaken in beslag worden genomen zal de politie hiervan steeds p.v. opstellen en zal een speciaal document (roze formulier) bij het dossier gevoegd worden met daarop de gedetailleerde opsomming van datgene dat met beslag is bezwaard.

 

Wat kan niet worden inbeslaggenomen?


De mogelijkheid tot inbeslagname is echter niet onbegrensd. De stukken die vallen onder het beroepsgeheim zijn niet voor beslag vatbaar (bv: medisch dossier) voor zover diegene die zich op het beroepsgeheim kan beroepen niet zelf het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijk onderzoek.

 

Einde van het beslag


Het beslag eindigt wanneer een bevoegde magistraat het beslag opheft. Vanaf dat moment kan men terug vrij beschikken over de goederen. Het beslag neemt ook een einde wanneer de zaken door de rechtbank ten gronde uiteindelijk niet worden verbeurd verklaard. Wanneer de rechtbank toch tot een verbeurdverklaring zou overgaan, zijn de goederen definitief onttrokken uit het patrimonium van de oorspronkelijke eigenaar en zullen ze worden overgemaakt aan de Belgische Staat. 

Wanneer de in beslag genomen goederen afkomstig blijken te zijn van een misdrijf (bv: een diefstal) kan de rechtbank ook beslissen om de goederen die werden gevonden bij de dader en daar in beslag werden genomen, uiteindelijk terug toe te kennen aan het slachtoffer.

 

Nog Vragen of bijstand nodig?
Al onze advocaten zijn gespecialiseerd in strafrecht. 
Contacteer ons vrijblijvend.
+32 (0)14 73 27 08
info@crimilex.be